Výpredajove zl'avynajlepšie ceny roka

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov
 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Beneo, s.r.o. so sídlom Hlavná 292, 925 92 Topoľnica, IČO: 45 414 742, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel SRO, Vložka číslo 25111/T (ďalej len „spoločnosť BENEO“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

a.    Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť BENEO spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti BENEO), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou BENEO je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti BENEO.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • spoločnosť Interxion Deutschland GmbH, so sídlom Hanauer Landstraße 298, 60314 Frankfurt am Main, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri súdu vo Frankfurte nad Mohanom Vložka č. HRB 47103 ako sprostredkovateľ,
 • spoločnosť Contabo GmbH, so sídlom Aschauer Strasse 32a, 81549 Mníchov, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Mníchove Vložka č. HRB 180722 ako sprostredkovateľ,
 • v prípade platby za Tovar platobnou kartou (voľba “Kartou Online“): spoločnosť Adyen B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Amsterdame Vložka č. 34259528
 •  kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ:
  • Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Technická 7

821 04 Bratislava

IČO: 35834498

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SRO, Vložka č. 26367/B

  • Slovak Parcel Service s.r.o.

Senecká cesta 1

900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 31329217

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SRO, Vložka č. 3215/B

  • 123Kurier, s. r. o.

Vojtaššákova 616

027 44 Tvrdošín

IČO: 46598863

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel SRO, Vložka č. 57023/L

  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

1039 Budča 962 33

IČO: 36 624 942

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 9084/S

 • spoločnosť Quality Unit, s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 908 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 33895/B v prípade e-mailovej podpory a komunikácie
 • Externé servisné stredisko v prípade záručných a pozáručných opráv vykonanávaných mimo sídla spoločnosti Beneo, s.r.o.: Repairsys SK s. r. o., so sídlom Panenská 5 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55221874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka číslo 167057/B
 • poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti BENEO.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

Spoločnosť BENEO má integrovaný komponent Adyen. Adyen je poskytovateľ online elektronických platieb.

Spoločnosť Adyen ponúka zákazníkom možnosť platby prostredníctvom kreditnej karty a debetnej karty. Zákazníci môžu zadať informácie o svojej karte v košíku pri voľbe spôsobu platby „Kartou Online“, ktoré sa následne odovzdajú spoločnosti Adyen cez zabezpečenú sieť, čím sa overia informácie o platbe, aby mohla byť platba spracovaná. Spoločnosť Adyen umožňuje spustiť on-line platby tretím stranám (v tomto prípade pre spoločnosť BENEO) alebo prijímať platby.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • spoločnosť Adyen B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Amsterdame Vložka č. 34259528

Ak zákazník zvolí spôsob platby „Kartou Online“ v priebehu objednávacieho procesu v online obchode spoločnosti BENEO, údaje sa automaticky odošlú spoločnosti Adyen. Výberom tejto možnosti platby dotknutá osoba súhlasí s prenosom osobných údajov potrebných na spracovanie platieb.

Osobnými údajmi, ktoré si spoločnosť Adyen vymenila so spoločnosťou BENEO, je suma nákupu a e-mailová adresa, ktoré sú potrebné na spracovanie platieb. Prenos údajov je zameraný na spracovanie platieb a predchádzanie podvodom. Spoločnosť BENEO poskytne spoločnosti Adyen aj iné osobné údaje v prípade, ak existuje oprávnený záujem o prenos. Osobné údaje vymieňané medzi Adyenom a dotknutou osobou odovzdá spoločnosť Adyen hospodárskym agentúram. Tento prenos je zameraný na kontroly totožnosti a úverovej bonity.

V prípade potreby spoločnosť Adyen postúpi osobné údaje pridruženým spoločnostiam a poskytovateľom služieb alebo subdodávateľom v rozsahu potrebnom na splnenie zmluvných záväzkov alebo spracovaniu údajov v objednávke.

Dotknutá osoba má možnosť kedykoľvek spoločnosti Adyen zrušiť súhlas s nakladaním s osobnými údajmi. Zrušenie nemá vplyv na osobné údaje, ktoré sa musia spracovávať, používať alebo prenášať v súlade s (zmluvným) spracovaním platieb.

Príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Adyen možno získať na stránke: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

 

b.    Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť BENEO spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou BENEO je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c.    Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni

Spoločnosť BENEO spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou BENEO je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť Interxion Deutschland GmbH, so sídlom Hanauer Landstraße 298, 60314 Frankfurt am Main, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri súdu vo Frankfurte nad Mohanom Vložka č. HRB 47103 ako sprostredkovateľ,
 • spoločnosť Contabo GmbH, so sídlom Aschauer Strasse 32a, 81549 Mníchov, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Mníchove Vložka č. HRB 180722 ako sprostredkovateľ,
 •  kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ:
  • Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Technická 7

821 04 Bratislava

IČO: 35834498

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SRO, Vložka č. 26367/B

  • Slovak Parcel Service s.r.o.

Senecká cesta 1

900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 31329217

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SRO, Vložka č. 3215/B

  • 123Kurier, s. r. o.

Vojtaššákova 616

027 44 Tvrdošín

IČO: 46598863

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel SRO, Vložka č. 57023/L

  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

1039 Budča 962 33

IČO: 36 624 942

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 9084/S

 • spoločnosť Quality Unit, s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 908 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 33895/B v prípade e-mailovej podpory a komunikácie

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.

 

d.    Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť BENEO spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou BENEO je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť Interxion Deutschland GmbH, so sídlom Hanauer Landstraße 298, 60314 Frankfurt am Main, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri súdu vo Frankfurte nad Mohanom Vložka č. HRB 47103 ako sprostredkovateľ,
 • .

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

d.1. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Na internetovej stránke spoločnosti BENEO spoločnosť BENEO integrovala komponent Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Služba Google Analytics je webová analytická služba. Webová analýza je zhromažďovanie, zhromažďovanie a analýza údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Služba webovej analýzy zhromažďuje okrem iného údaje o webových stránkach, z ktorých osoba prišla (takzvaný sprostredkovateľ), ktoré podstránky boli navštevované, o tom, ako často a za akú dobu bola zobrazená podstránka. Webová analýza sa používa predovšetkým na optimalizáciu webovej stránky a na vykonanie analýzy nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Operátorom komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké.

Pre webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics používa spoločnosť BENEO aplikáciu "_gat._anonymizeIp". Prostredníctvom tejto žiadosti spoločnosť Google skráti IP adresu internetového pripojenia dotknutých osôb a anonymizuje pri prístupe na webové stránky spoločnosti BENEO z členského štátu Európskej únie alebo z iného zmluvného štátu Dohode o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analýza návštevnosti webových stránok spoločnosti BENEO. Spoločnosť Google využíva zhromaždené údaje a informácie okrem iného na vyhodnotenie používania webových stránok spoločnosti BENEO a na zobrazovanie prehľadov online, ktoré zobrazujú aktivity na webových stránkach spoločnosti BENEO, a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej internetovej stránky.

Služba Google Analytics umiestňuje súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Definícia cookies je vysvetlená v sekcii o cookies na webovej stránke spoločnosti BENEO. S nastavením súboru cookie je Google oprávnený analyzovať používanie webových stránok spoločnosti BENEO. Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje spoločnosť BENEO a do ktorého bola integrovaná súčasť služby Google Analytics, internetový prehliadač systému informačnej technológie dotknutej osoby automaticky predloží údaje prostredníctvom Komponentu Google Analytics na účely online inzercie a zúčtovania provízií spoločnosti Google. V priebehu tohto technického postupu spoločnosť Google získala vedomosti o osobných údajoch, ako je IP adresa subjektu údajov, ktorá slúži spoločnosti Google okrem iného na pochopenie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následne na vytvorenie provízií voči spoločnosti BENEO.

Súbor cookie sa používa na ukladanie osobných údajov, ako napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup vykonaný, a frekvenciu návštev na našich webových stránkach dotknutou osobu. Pri každej návšteve internetovej stránky spoločnosti BENEO sa osobné údaje vrátane IP adresy prístupu na internet, ktoré používa dotknutá osoba, odošlú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané technickým postupom odovzdať tretím stranám.

Dotknutá osoba môže zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom webových stránok spoločnosti BENEO kedykoľvek pomocou zodpovedajúcej úpravy používaného webového prehliadača, a tým trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Takáto úprava použitého internetového prehliadača by tiež zabránila tomu, aby služba Google Analytics nastavila súbor cookie v systéme informačnej technológie dotknutej osoby. Okrem toho, súbory cookie, ktoré už používa služba Google Analytics, môžu byť kedykoľvek odstránené prostredníctvom webového prehliadača alebo iných softvérov.

Dotknutá osoba má okrem toho možnosť vzniesť námietky voči zbieraniu údajov, ktoré generuje služba Google Analytics, ktoré súvisia s používaním webovej lokality spoločnosti „BENEO“, ako aj so spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google a možnosťou vylúčiť akékoľvek takéto spracovanie. Z tohto dôvodu musí dotknutá osoba stiahnuť na odkaze:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

doplnok prehliadača a nainštalovať ho. Tento doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics prostredníctvom jazyka JavaScript, že všetky údaje a informácie o návštevách internetových stránok sa nemusia preniesť do služby Google Analytics. Inštalácia doplnkov prehliadača sa považuje za námietku spoločnosti Google. Ak je informačný systém dotknutej osoby neskôr vymazaný, naformátovaný alebo novo inštalovaný, subjekt údajov musí opätovne zastaviť doplnky prehliadača, aby zakázal službu Google Analytics. Ak bol doplnok prehliadača odinštalovaný dotknutou osobou alebo akoukoľvek inou osobou alebo je vypnutá, je možné vykonať opätovnú inštaláciu alebo opätovnú aktiváciu doplnkov prehliadača.

Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google sa môžu získať na adrese:

Služba Google Analytics je ďalej vysvetlená na nasledujúcej adrese https://www.google.com/analytics/. 

d.2. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google Remarketing

Na tejto webovej lokalite má spoločnosť BENEO integrované služby Google Remarketing. Google Remarketing je funkcia služby Google AdWords, ktorá umožňuje zobrazovať reklamu používateľom internetu, ktorí sa predtým zdržiavali na internetovej stránke spoločnosti BENEO. Integrácia služby Google Remarketing preto umožňuje spoločnosti BENEO vytvoriť reklamu založenú na používateľoch, a preto zobrazuje relevantné reklamy zainteresovaným používateľom internetu.

Prevádzkovateľom služieb Google Remarketing je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké. 

Účelom Google Remarketing je vloženie relevantnej reklamy podľa záujmu. Služba Google Remarketing spoločnosti BENEO umožňuje zobrazovať reklamy v sieti Google alebo na iných webových stránkach, ktoré sú založené na individuálnych potrebách a zodpovedajú záujmom používateľov internetu.

 Google Remarketing nastavuje súbor cookie v systéme informačnej technológie dotknutej osoby. Definícia cookies je vysvetlená v sekcii o cookies na webovej stránke spoločnosti BENEO. S nastavením súboru cookie Google povolí identifikáciu návštevníka webovej lokality, ak navštívy po sebe idúce webové stránky, ktoré sú tiež členmi reklamnej siete Google. Pri každom vyvolaní na internetovej stránke, na ktorej bola služba integrovaná prostredníctvom Google Remarketing, sa webový prehliadač dotknutej osoby automaticky identifikuje so spoločnosťou Google. V priebehu tohto technického postupu spoločnosť Google získa osobné informácie, ako napríklad adresu IP alebo správanie používateľa v oblasti surfovania, ktoré spoločnosť Google okrem iného používa na vloženie reklamy relevantnej pre záujmy.

 Súbor cookie sa používa na ukladanie osobných informácií, napr. internetové stránky, ktoré navštívil údajový subjekt. Zakaždým, keď dotknutá osoba navštívi webové stránky spoločnosti BENEO, osobné údaje vrátane IP adresy prístupu na internet, ktoré používa dotknutá osoba, sa odošlú spoločnosti Google do Spojených štátov amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané technickým postupom odovzdať tretím stranám.

Dotknutá osoba môže zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom webových stránok spoločnosti BENEO kedykoľvek pomocou zodpovedajúcej úpravy používaného webového prehliadača, a tým trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Takéto prispôsobenie použitého internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť súbor cookie v systéme informačnej technológie dotknutej osoby. Okrem toho súbory cookie, ktoré už spoločnosť Google používa, môžu byť kedykoľvek odstránené prostredníctvom webového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má okrem toho možnosť vzniesť námietky voči reklame založenej na záujmoch zo strany spoločnosti Google. Z tohto dôvodu musí subjekt údajov vyvolať odkaz na stránku www.google.sk/settings/ads a vykonať požadované nastavenia v každom internetovom prehliadači používanom dotknutou osobou.

Ďalšie informácie a skutočné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google sa môžu získať na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

 d.3. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google+

Na tejto webovej lokalite spoločnosť BENEO integrovala tlačidlo Google+ ako komponent od spoločnoti Google Inc.. Google+ je takzvaná sociálna sieť. Sociálna sieť je sociálnym miestom stretávania sa na internete, čo je on-line spoločenstvo, ktoré obyčajne umožňuje užívateľom komunikovať a interagovať vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo obchodné informácie. Služba Google+ umožňuje používateľom sociálnej siete zahrnúť vytvorenie súkromných profilov, odovzdávať fotografie a komunikovať prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.

Prevádzkovateľom služby Google+ je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké.  

Pri každom vyvolaní jednej zo stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje spoločnosť BENEO a na ktorom je integrované tlačidlo Google+, internetový prehliadač v systéme informačnej technológie dotknutej osoby automaticky stiahne zobrazenie zodpovedajúceho Google+ tlačidla spoločnosti Google prostredníctvom príslušného komponentu tlačidla Google+. V priebehu tohto technického postupu je spoločnosť Google informovaná o tom, akú konkrétnu podstránku webových stránok spoločnosti BENEO dotknutá osoba navštívila. Podrobnejšie informácie o službe Google+ nájdete na stránke https://developers.google.com/+/.

Ak je dotknutá osoba prihlásená v rovnakom čase na službu Google+, spoločnosť Google pri každom vyvolaní našej webovej stránky dotknutou osobou a počas celého trvania jeho pobytu na našej internetovej stránke rozpozná, ktoré konkrétne podstránky našej webovej lokality navštívila dotknutá osoba. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom tlačidla Google+ a služba Google ich priraďuje príslušnému používateľovi (držiteľom konta) Google+  - dotknutej osobe.

Ak dotknutá osoba klikne na tlačidlo Google+ integrované na webových stránkach spoločnosti BENEO a poskytne odporúčanie Google+ 1, potom spoločnosť Google pridelí tieto informácie osobnému používateľskému účtu Google+ dotknutej osoby a uloží osobné údaje. Spoločnosť Google ukladá odporúčanie Google+ 1 dotknutej osoby a sprístupňuje ho verejnosti v súlade s podmienkami a podmienkami, ktoré dotknutá osoba v tejto súvislosti akceptovala. Následne odporúčanie Google+ 1 poskytnuté dotknutou osobou na tejto webovej lokalite spolu s inými osobnými údajmi, ako napríklad názvom účtu Google+ používaným dotknutou osobou a uloženou fotografiou, sa ukladá a spracováva v iných službách Google, ako je napríklad vyhľadávací nástroj, výsledky vyhľadávacieho nástroja Google, účet Google dotknutej osoby alebo na iných miestach, napr. na internetových stránkach alebo vo vzťahu k reklamám. Spoločnosť Google je tiež schopná prepojiť návštevu týchto webových stránok s inými osobnými údajmi uloženými v službe Google. Spoločnosť Google ďalej zaznamenáva tieto osobné informácie s cieľom zlepšiť alebo optimalizovať rôzne služby Google.

Prostredníctvom tlačidla Google+ získava spoločnosť Google informácie o tom, že dotknutá osoba navštívila webovú lokalitu spoločnosti BENEO, ak je dotknutá osoba v čase volania na našu webovú stránku prihlásená do služby Google+. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či subjekt údajov klikne alebo klepne na tlačidlo Google+.

Ak dotknutá osoba nechce odoslať osobné údaje spoločnosti Google, môže zabrániť takémuto prenosu tým, že sa odhlási zo svojho účtu Google+ predtým, ako otvorí našu webovú stránku.

Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google je možné získať na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/. Viac odkazov od spoločnosti Google o tlačidle Google+ 1 je možné získať na stránke https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

d.4. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google-AdWords

Spoločnosť BENEO na tejto webovej lokalite integroval službu Google AdWords. Služba Google AdWords je služba pre internetovú reklamu, ktorá umožňuje inzerentovi umiestniť reklamy do výsledkov vyhľadávacieho nástroja Google a do reklamnej siete Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi vopred definovať konkrétne kľúčové slová, pomocou ktorých sa zobrazí reklama vo výsledkoch vyhľadávania Google iba potom, keď používateľ použije vyhľadávací nástroj na vyhľadanie výsledkov vyhľadávania relevantných pre kľúčové slová. V reklamnej sieti Google sú reklamy distribuované na relevantných webových stránkach pomocou automatického algoritmu, pričom sa zohľadnia predtým definované kľúčové slová.

Prevádzkovateľom spoločnosti Google AdWords je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké. 

Účelom služby Google AdWords je propagácia našich webových stránok zahrnutím relevantnej reklamy na webových stránkach tretích strán a vo výsledkoch vyhľadávacieho nástroja vyhľadávača Google a vložením reklamy tretích strán na naše webové stránky.

Ak sa dotknutá osoba nasmeruje na webovú lokalitu spoločnosti BENEO prostredníctvom reklamy Google, súbor cookie na konverzie sa v systéme informačnej technológie dotknutej osoby registruje prostredníctvom spoločnosti Google. Definícia cookies je uvedená samostatnej sekcii “Cookies”. Konverzný súbor cookie stráca platnosť po 30 dňoch a nepoužíva sa na identifikáciu subjektu údajov. Ak súbor cookie neuplynul, konverzné cookie sa používajú na overenie, či niektoré podstránky, napríklad nákupný košík z online obchodu, boli vyvolané na našej webovej stránke. Prostredníctvom súboru cookie na konverziu dokáže spoločnosť Google i spoločnosť BENEO zistiť, či dotknutá osoba, ktorá reagovala na reklamu webovej lokality spoločnosti BENEO v službe AdWords, generovala predaj, t.j. vykonala alebo zrušila kúpu tovaru.

Údaje a informácie zhromaždené pomocou súboru cookie pre konverzie používa spoločnosť Google na vytvorenie štatistiky návštevnosti webových stránok spoločnosti BENEO. Tieto štatistiky návštev sa používajú na určenie celkového počtu používateľov, ktorí boli zobrazovaní prostredníctvom reklám služby AdWords, aby zistili úspešnosť alebo neúspech každej reklamy služby AdWords a optimalizovali reklamy AdWords v budúcnosti. Ani spoločnosť BENEO ani iní inzerenti služby Google AdWords nedostávajú od spoločnosti Google informácie, ktoré by mohli identifikovať dotknutú osobu.

Súbor cookie na konverzie ukladá osobné údaje, napr. internetové stránky, ktoré navštívila dotknutá osoba. Zakaždým, keď navštevujeme internetové stránky spoločnosti BENEO, osobné údaje vrátane IP adresy prístupu na internet, ktoré používa dotknutá osoba, sa odošlú spoločnosti Google do Spojených štátov amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané technickým postupom odovzdať tretím stranám.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie na našich webových stránkach, ako je uvedené vyššie, pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a tak trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by zabránilo spoločnosti Google, aby v systéme informačnej technológie dotknutej osoby umiestnila konverzný súbor cookie. Okrem toho súbor cookie nastavený službou Google AdWords môže byť kedykoľvek vymazaný prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má možnosť vzniesť námietky voči záujmovej reklame spoločnosti Google. Z tohto dôvodu musí dotknutá osoba pristupovať z každého prehliadača pomocou odkazu www.google.sk/settings/ads a nastaviť požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google možno získať na https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

d.5. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby YouTube

Na tejto webovej lokalite má spoločnosť BENEO integrované komponenty služby YouTube. YouTube je internetový videoportál, ktorý umožňuje vydavateľom videa bezplatne nastaviť videoklipy a ostatným používateľom poskytuje ich bezplatné prezeranie, hodnotenie a komentovanie. Služba YouTube vám umožňuje publikovať všetky druhy videí, takže máte prístup k plným filmom a televíznym vysielaniam, ako aj k hudobným videám a videám vytvoreným používateľmi cez internetový portál.

Prevádzkovateľom služby YouTube je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Spojené štáty americké. Spoločnosť YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké.

Pri každom vyvolaní stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje spoločnosť BENEO a na ktorom bol integrovaný komponent YouTube (video YouTube), je internetový prehliadač systému informačnej technológie subjektu údajov automaticky vyzvaný na prevzatie zobrazenia príslušnej zložky služby YouTube. Ďalšie informácie o službe YouTube nájdete na stránke https://www.youtube.com/yt/about/en/. V priebehu tejto technickej procedúry YouTube a Google získali informácie o tom, akú konkrétnu podstránku webovej stránke spoločnosti BENEO dotknutá osoba navštívila.

Ak je dotknutá osoba prihlásená v službe YouTube, služba YouTube rozpozná pri každej výzve na podstránku obsahujúcu video YouTube, ktorú konkrétnu podstránku internetovej stránky spoločnosti BENEO navštívila dotknutá osoba. Tieto informácie zhromažďujú služby YouTube a Google a priradí sa príslušnému účtu YouTube dotknutej osoby.

Služba YouTube a Google dostanú informácie prostredníctvom komponentu YouTube, ktoré dotknutá osoba navštívila na našich webových stránkach, ak sa dotknutá osoba v čase volania na našu webovú stránku prihlásila do služby YouTube. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či osoba klikne na video YouTube alebo nie. Ak takýto prenos týchto informácií na stránky YouTube a Google nie je pre dotknutú osobu žiadúci, môže zabrániť odoslaniu údajov, ak sa dotknutá osoba pred volaním na internetovú stránku spoločnosti BENEO odhlási z vlastného účtu YouTube.

Ustanovenia o ochrane údajov YouTube, ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/, poskytujú informácie o zbere, spracovaní a používaní osobných údajov spoločnosťou YouTube a Google.

d.6.  Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania Facebooku

Na tejto webovej stránke má spoločnosť BENEO integrované komponenty Facebook. Facebook je sociálna sieť.

Sociálna sieť je miestom pre spoločenské stretnutia na internete, online komunity, ktorá obyčajne umožňuje používateľom komunikovať a interagovať vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo obchodné informácie. Služba Facebook umožňuje používateľom sociálnych sietí vytvorenie súkromných profilov, odovzdávať fotografie a komunikovať prostredníctvom žiadostí na priateľstvo.

Prevádzkovateľom služby Facebook je spoločnosť Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty. Ak osoba žije mimo Spojených štátov alebo Kanady, kontrolórom je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Pri každom vyvolaní jednej zo stránok internetovej stránky spoločnosti BENEO, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou BENEO a do ktorej bol integrovaný komponent Facebook (plugin Facebooku),  webový prehliadač systému informačnej technológie dotknutej osoby automaticky sa zobrazí výzvu na prevzatie zobrazenia príslušnej zložky Facebook z Facebooku cez komponent Facebook. Prehľad všetkých doplnkov Facebooku je prístupný na stránke https://developers.facebook.com/docs/plugins/. V priebehu tohto technického postupu je Facebook upozornený na to, akú konkrétnu podstránku našich stránok navštívila dotknutá osoba.

Ak je subjekt údajov prihlásený súčasne na Facebooku, Facebook zisťuje pri každom vyvolaní webovej stránky spoločnosti BENEO dotknutou osobou - a počas celého trvania ich pobytu na našej internetovej stránke - ktorú konkrétnu podstránku webovej stránky spoločnosti BENEO navštívila dotknutá osoba. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Facebook a súvisia s príslušným účtom Facebooku subjektu údajov. Ak subjekt údajov klikne na jedno z tlačidiel Facebook integrovaných do webových stránok spoločnosti BENEO, napr. tlačidlo "Like - Páči sa mi" alebo ak dotknutá osoba dáva komentár, potom služba Facebook spáruje tieto informácie s osobným účtom dotknutej osoby na Facebooku a uloží osobné údaje.

Spoločnosť Facebook dostáva vždy prostredníctvom komponentu Facebook informácie o návšteve webových stránok spoločnosti BENEO, keď je dotknutá osoba prihlásená súčasne na Facebook v čase volania na našu webovú stránku. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Facebook alebo nie. Ak takýto prenos informácií na Facebook nie je pre dotknutú osobu žiadúci, môže tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu na Facebooku predtým, ako vyvolá webovú stránku spoločnosti BENEO.

Smernica o ochrane údajov publikovaná spoločnosťou Facebook, ktorá je k dispozícii na adrese https://facebook.com/about/privacy/, poskytuje informácie o zbere, spracovaní a používaní osobných údajov prostredníctvom Facebooku. Okrem toho vysvetľuje, aké možnosti nastavenia ponúka spoločnosť Facebook na ochranu súkromia subjektu údajov. Navyše sú k dispozícii rôzne možnosti konfigurácie, ktoré umožňujú elimináciu prenosu údajov na Facebook. Tieto aplikácie môžu používatelia použiť na odstránenie prenosu údajov na Facebook.

d.7.  Porovnávač cien Heureka.sk – služba Overené zákazníkmi

Na tejto webovej stránke má spoločnosť BENEO zapracovaný komponent Heureka.sk – Overené zákazníkmi.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náša webová stránka zapojená. Tie vám zasielame prostredníctvom Heureka.sk zakaždým, keď u nás nakúpite cez porovnávač cien Heureka.sk, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom na webovej lokalite spoločnosti BENEO. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Prevádzkovateľom služby Heureka.sk – Overené zákazníkmi je spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, vedená u Mestského súdu v Prahe pod číslom: 218977.

Detailné informácie o službe „Overené zákazníkmi“ nájdete na webovej lokalite prevádzkovateľa Heureka Shopping s.r.o.: http://www.overenezakaznikmi.sk/#pre-zakaznikov

 
e.    Poskytovanie telefonickej, e-mailovej podpory zákazníkom, chat a kontaktný formulár

Spoločnosť BENEO spracúva na účely poskytovania telefonickej, e-mailovej, chatovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok. Pre účely kontaktného formulára spoločnosť BENEO spracúva nalsedovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Službu LaDesk používame ako našu podporu na help desk – chat so zákazníkmi. Služba LaDesk nám pomáha viesť chat s našimi zákazníkmi v reálnom čase a poskytovať okamžitú podporu. Aby sme LaDesk mohli použiť, sme začlenili skript, ktorý nám spoločnosť Quality Unit, s.r.o. poskytla. Skript odošle základné informácie, ako je IP adresa, e-mailové a rozhovorové údaje poskytované používateľom na ich server. LaDesk zabezpečuje správne používanie používateľských údajov a dodržiavanie všetkých predpisov GDPR. Pre viac informácií politika ochrany osobných údajov spoločnosti Quality Unit, s.r.o. nájdete tu: https://www.ladesk.com/gdpr

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou BENEO je nevyhnutné na poskytnutie podpory.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť Quality Unit, s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 908 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 33895/B v prípade e-mailovej podpory,

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

f.    Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť BENEO spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou BENEO je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť Quality Unit, s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 908 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 33895/B v prípade e-mailovej sťažnosti

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 • V prípade servisných úkonov mimo sídla spoločnosti Beneo, s.r.o.: spoločnosť Repairsys SK s. r. o., so sídlom Panenská 5 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55221874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka číslo 167057/B
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

g.    Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť BENEO bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou BENEO je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť Quality Unit, s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 908 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 33895/B v prípade e-mailovej podpory

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

h.    Uplatňovanie nárokov spoločnosti BENEO

Spoločnosť BENEO spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti BENEO nasledovné údaje: údaje uvedené v objednávkach, v zmluvách s dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou BENEO, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti BENEO, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti BENEO.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou BENEO je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti BENEO. Oprávneným záujmom spoločnosti BENEO je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti BENEO.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti BENEO uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

i.    Plnenie zákonných povinností spoločnosti BENEO

Spoločnosť BENEO spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až h) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti BENEO.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou BENEO je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou BENEO.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti BENEO:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti BENEO uvedenú v bode 1.
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na [email protected] do predmetu napíšte GDPR
c)    telefonicky na čísle: +421 233 329 798.
d).   Príslušné právne predpisy - Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Tieto informácie boli naposledy aktualizované 20. septembra 2023

 

© 2010 – 2024 Beneo, s.r.o.